POSDRU/86/1.2/S/63806 – Activități eligibile

identitate63806_1
Descriere partener și echipa de implementare / Obiective proiect / Activități eligibile proiect / Rezultate / Indicatori proiect / Diseminare rezultate

Activitati eligibile proiect:

A1. Realizarea de analize in vederea definirii programelor de studii de licenta si masterat si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii (L1-L8). Estimarea evolutiei si dinamicii pietei muncii din domeniul Ingineria Sistemelor-IS implica analiza documentara a mai multor focus-grupuri si prognoza pentru evaluarea pietei muncii calificate in domeniul IS. Aceste activitati vor fi subcontractate catre o companie specializata in realizarea de studii specifice ce va furniza doua rapoarte: unul privind cerintele pietei muncii din domeniul IS si altul privind prognoza evolutiei si dinamicii acesteia. Un membru al EI, sociolog, va analiza si interpreta aceste rapoarte pentru a le putea accepta. Datele din cele doua rapoarte vor fi integrate intr-un „Ghid orientativ din domeniul IS ”, ce va sta la baza elaborarii proiectului de noua curricula (Ghidul curricular IS ).

A2. Realizarea de activitati de imbunatatire si adaptare a programelor de studii de nivel licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor-IS, la nivelul universitatilor partenere din cadrul proiectului (L4-L33). 
A2.1. Analiza documentelor de referinta europene din domeniul educatiei va presupune interpretarea si integrarea concluziilor acestora in recomandarile „Ghidului curricular IS ”.
A2.2. Se va analiza si evalua curricula actuala pentru identificarea problemelor existente prin coroborare cu datele obtinute din activitatile anterioare.
A2.3. Dezvoltarea si armonizarea de programe de studii la nivel de experti in 5 ateliere de lucru si 3 ateliere de bune practici unde se va pune in discutie „Ghidul orientativ din domeniul IS” in vederea elaborarii proiectului de noua curricula.

A3. Realizarea unui studiu privind nevoile si cerintele pietei muncii din domeniul IS (L9-L12). Se vor analiza nevoile pietei muncii in vederea definirii noilor programe de studii de licenta si masterat in domeniul IS corelate cu aceste nevoi.

A4. Elaborarea „ghidului orientativ din domeniul IS” cu noile programe de studii propuse (L13-L15) va presupune centralizarea datelor cercetarilor anterioare, proiectarea si elaborarea unui ghid de lucru ce reprezinta instrumentul metodologic al expertilor care propun modificarile curriculei.

A5. Dezvoltarea solutiilor pentru imbunatatirea proceselor si activitatilor educationale si elaborarea unei baze de date (baze de cunostinte) cu resurse de predare-invatare-evaluare noi, moderne, inovative (L3-L28). 
A5.1. Realizarea de brosuri, carti cu exercitii si probleme in special practice (de laborator) si aparitia lor sub diverse f orme (online, in format tiparit si in format electronic).
A5.2. Crearea de resurse didactice noi, moderne, inovative: -crearea unui sistem e-learning dedicat IS care va fi instalat la toate cele 5 centre; -crearea unor platforme educationale de simulare de procese de automatizare pentru disciplinele fundamentale ale IS care vor fi instalate la toate cele 5 centre.
A5.3. Promovarea utilizarii materialelor didactice noi de catre studenti.
A5.4. Analizarea, la nivel de cadre didactice, a rezultatelor din perspectiva asigurarii calitatii si imbunatatirii rezultatelor profesionale.

A6. Infiintarea si dezvoltarea retelei (si infrastructurii ei) de centre pentru dezvoltarea programelor de studii (L19-L32). 
A6.1. Amenajarea spatiilor in care vor functiona centrele. A6.2. Instalarea sistemului hardware si software in cadrul centrelor. Selectarea expertilor formatori pentru noile sisteme educationale.
A6.3. Implementarea programului de instruire-evaluare (module pentru cadre didactice). Programe de formare in scopul utilizarii noului sistem educational si de instruire.
A6.4. Implementarea programului de instruire-evaluare (module pentru studenti). Programe de formare in scopul utilizarii noului sistem educational si de instruire.
A6.5. Instalarea simulatoarelor de procese pentru disciplinele fundamentale ale IS. Formarea si perfectionarea unor cadre didactice si studenti pentru a utiliza noile sisteme educationale si de instruire.

A7. Realizarea unui portal de comunicare pentru facilitarea creerii de resurse inovative precum si diseminarea resurselor inovative (L2-L36).

A8. Dezvoltarea de activitati de promovare (de informare), in randul elevilor, a ideilor proiectului in vederea cresterii accesului acestor elevi la invatamantul superior in domeniul Ingineria Sistemelor-IS (L11-L35). 
A8.1. Elaborarea unor strategii regionale de antrenare (experimentala) a elevilor de liceu, din cele 4 zone de dezvoltare aferente universitatilor partenere, in activitati de promovare a noilor materiale, metode si practici didactice, adaptate nivelului lor, in scopul atragerii acestora (inclusiv a celor defavorizati: elevi din zone rurale, cu situatie materiala precara, rromi, etc.) catre domeniul IS.
A8.2. Organizarea de sesiuni demonstrative realizate de cadre didactice/studenti in licee (inclusiv de profil TIC).

A9. Elaborarea unui proiect de curricula imbunatatita (programe de studii pentru licenta si masterat) (L25-L28). Expertii redacteaza un „Ghid curricular IS” care contine: modificarile de curricula, metode inovative de predare-invatare, criterii de evaluare a studentilor, proceduri de implementare a propunerilor de curricula, etc.

A10. Diseminarea noilor programe de studii (L29-L36) in randul cadrelor didactice si al studentilor. Se vor tipari 500 de exemplare ale „Ghidului curricular IS” ce vor fi distribuite catre toate institutiile de invatamant interesate, din domeniul IS dar si din domenile TIC, organizatii profesionale, precum si catre alti actori relevanti din România si din UE, pentru diseminarea rezultatelor proiectului ca bune practici.

A11. Actualizarea si/sau elaborarea de programe de studii moderne pentru licenta si masterat in domeniul IS (L25-L36) pentru facultatile implicate in proiect. Senatele universitatilor implicate in proiect vor lua in discutie propunerile de modificare a curriculei existente conform recomandarilor din Ghidul curricular IS.

A12. Implementarea noilor programe de studii pentru licenta si masterat in domeniul IS (L13-L36) (care va incepe experimental din semestrul al 3–lea de derulare a proiectului).

A13. Corelarea invatamantului superior (a programelor de studii) cu piata muncii prin realizarea unui portofoliu de competente care raspund nevoilor pietii muncii (L25-L36) ce vor fi dobandite de viitorii absolventi IS care sa le foloseasca (ca si recomandare) pentru angajare/bune practici/solutii pentru piata muncii.

A14. Crearea unui parteneriat mai larg intre universitati si piata muncii (L25-L36) care sa cuprinda universitatile implicate in proiect, organizatiile profesionale din domeniul IS si alte universitati interesate si care sa duca la extinderea parteneriatelor si incheierea de acorduri de colaborare cu actorii relevanti in scopul facilitarii accesului la piata muncii din domeniul IS.

Diagrama Gantt a activităților:
Gant63806_2