POSDRU/109/2.1/G/82454 – Activități eligibile

identitate63806_1
Descriere partener și echipa de implementare / Obiective proiect / Activități eligibile proiect / Rezultate implementare 2012 / Rezultate implementare 2013 / Documente și formulare utile

A1. Managementul proiectului (L1-L18)
SA1.1 Constituirea Echipei de Management(EM) si de Implementare (EI) si dezvoltarea strategiei de implementare a proiectului; Se va urmari fluidizarea gestiunii informatiei in cadrul echipei proiectului si gestionarea optima a resurselor, prin elaborarea si implementarea Manualului de proceduri al proiectului.
SA1.2 Monitorizarea interna si externa a activitatilor si a rezultatelor proiectului;
SA1.3 Derularea auditului extern;

A2. Implementarea masurilor de informare, promovare si publicitate a proiectului (L1-L18) Aceasta activitate vizeaza derularea masurilor de promovare de tip FSE/POSDRU, conform cu cerintele Ghidului solicitantului.
SA 2.1 Elaborarea materialelor de informare si publicitate;
SA2.2 Organizarea a 2 conferinte de promovare, initiala pentru lansarea oficiala a proiectului si finala pentru inchiderea proiectului; In cadrul conferintelor se estimeaza un numar minim de 50 participanti/conferinta, membrii ai diverselor medii sociale (oameni din media, cadre didactice, reprezentanti ai intreprinderilor, etc ) ce pot avea un impact asupra integrarii viitorilor absolventi pe piata muncii si in societate.
SA2.3 Diseminarea informatiilor privind activitatea proiectului;

A3. Planificarea si derularea achizitiilor (L1-L18)

A4. Organizarea stagiilor de pregatire practica in domeniul „Ingineria Sistemelor-Automatica si Informatica Aplicata(IS-AIA)” (L2 – L5, L10-L15)
SA4.1 Identificarea si selectia unui numar de minim 20 de intreprinderi/organizatii care activeaza in domeniul „Ingineria Sistemelor-Automatica si Informatica Aplicata ”. Modalitatea si criteriile de selectie vor fi detaliate in sectiunea „Metodologia de implementare”;
SA4.2 Stabilirea de relatii de parteneriat cu intreprinderile/organizatiile selectate in cadrul sub-activitatii SA4.1;
SA4.3 Incheierea a minim 10 acorduri de colaborare cu intreprinderi (parteneri de practica); Astfel se va asigura diversitatea temelor de practica precum si desfasurarea stagiilor de practica in conditii optime pentru cei 200 de studenti din grupul tinta;
SA4.4 Stabilirea conditiilor generale de derulare a stagiilor de practica, precum si a unui sistem eficient de evaluare a rezultatelor obtinute, conform prevederilor OMECT nr. 3955/2008;
SA4.5 Formarea a minim 10 tutori desemnati de catre partenerii de practica; In vederea sprijinirii eficiente a studentilor pe parcursul stagiilor de practica, se va aloca un tutor la maxim 10 studenti participanti la stagiile de pregatire practica;
SA4.6 Desemnarea cadrelor didactice supervizoare si elaborarea temelor de practica: – Cadrele didactice supervizoare vor fi desemnate de catre facultatile participante la proiect din cadrul universitatilor (organizatorii de practica); – Se vor elabora propuneri de teme de practica de catre cadrele didactice supervizoare impreuna cu tutorii formati in cadrul sub-activitatii (SA4.5); – Se vor selecta cel putin 200 de teme de practica (minim o tema de practica/practicant) – temele elaborate/selectate vor aborda actiuni inovatoare ce promoveaza principiile „Inovarii si TIC”;
SA4.7 Elaborarea „conventiei cadru privind efectuarea stagiilor de practica” precum si a documentului atasat „portofoliu de practica”, conform OMECT 3955/2008;
SA4.8 Elaborarea ghidului de practica si a unui set de materiale specifice (fise de observare, caiete de practica, etc), conform OMECT 3955/2008, in plus se vor elabora si chestionarele de interviu; Toate materialele elaborate vor avea ca principal obiectiv cresterea relevantei rezultatelor invatarii dobandite la locul de munca;
SA4.9 Tiparirea ghidului de practica si a materialelor specifice;

A5. Promovarea si informarea cu privire la oportunitatiile oferite studentilor prin participarea la programul de stagii de practica dezvoltate prin proiect (L2 – L18)
SA5.1Crearea si dezvoltarea unui site pentru promovarea participarii la stagiile de pregatire practica; Site-ul va contine urmatoarele:
– un forum ce va fi folosit pentru discutii, sugestii precum si pentru feedback-ul grupului tinta implicat in proiect;
– chestionar pentru studentii aplicanti la proiect;
– ghidul de practica si materialele specifice in format electronic;
– informatii cu privire la temele de practica si respectiv furnizorii de practica;
– prezentarea activitatilor ce se vor desfasura in cadrul stagiilor, precum si perioadele aferente;
– o baza de date care, impreuna cu site-ul, va constitui sistemul integrat de informare, monitorizare si evaluare a grupului tinta;
– liste cu studentii acceptati la proiect si temele alocate;
– rezultatele studentilor care au participat la stagiile de pregatire practica
– rapoarte generale privind gradul de realizare al obiectivelor propuse, ce pot fi folosite atat pentru monitorizarea proiectului cat si pentru diseminarea de bune practici privind stagiile de pregatire practica;
SA5.2 Conceperea mesajelor si a designului grafic pentru materialele si obiectele promotionale si informationale necesare subactivitatii (SA5.3). In conceperea acestor materiale vom tine seama de Regulamentul (CE) nr. 1828/2006. Vom respecta totodata dimensiunile si standardele de grafica exprimate in Manualul de Identitate Vizuala POSDRU publicat pe www.fseromania.ro.
SA5.3 Derularea efectiva a campaniei de promovare pentru 500 de studenti (publicul tinta) inscrisi in cadrul universitatii (organizator de practica) si cu domeniul de specializare „Ingineria Sistemelor-Automatica si Informatica Aplicata”.
Aceasta se va desfasura in principal prin promovare BTL (below the line)
a) online
– promovare pe site-ul partenerilor;
– promovare pe retele de socializare (facebook, twitter, bloguri, etc);
b) campanie clasica – se va derula prin intermediul materialelor publicitare de tip: fly-ere, bannere.

A6. Implementarea stagiilor de practica. (L5-L7, L15-L18)
SA6.1 Selectarea studentilor pentru stagiile de practica; Selectia se va realiza pe baza chestionarului disponibil pe site, realizat in cadrul subactivitatii (SA4.8) si pe baza altor criterii ce vor fi detaliate in sectiunea „Metodologia de implementare”.
SA6.2 Incheierea conventiilor – cadru privind efectuarea stagiilor de practica intre organizatorii de practica, partenerii de practica si studentii participanti (practicantii); Informarea si asumarea de catre fiecare practicant a conventiei-cadru privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta, conform OMECT nr. 3955/2008.
SA6.3 Desfasurarea stagiilor de practica;
SA6.4 Completarea caietelor de practica de catre practicanti si prezentarea acestora spre evaluare.

A6.Monitorizarea stagiilor de practica si evaluarea rezultatelor stagiilor de practica (L5 –L9, L15-L18)
A7.1Completarea fiselor de observare de catre tutori si cadrele didactice supervizoare si evaluarea continua a practicantilor pe baza acestora;
A7.2 Colectarea caietelor de practica si analiza acestora impreuna cu fisele de observare si elaborarea raportelor de practica de catre tutori;
A7.3 Evaluarea finala a practicantilor de catre cadrele didactice supervizoare pe baza rapoartelor de practica; Aceasta se va realiza conform metodologiei stabilite si descrisa in detaliu in ghidul de practica;
A7.4 Acordarea de diplome de practica tututor participantilor la stagiul de pregatire si o subventie de participare de 1000RON/practicant/stagiu de practica;
A7.5 Realizarea unui clasament in urma caruia primilor 15% li se vor acorda diplome de excelenta si premii in cuantum de 2200RON/practicant; Diplomele de excelenta vor fi acordate in cadrul unei festivitati de premiere in cadrul careia vor fi prezenti minim 50 de persoane ce joaca un rol activ in formarea si integrarea viitorilor absolventi pe piata muncii si in societate. Urmatoarele activitati/subactivitati vor fi subcontractate cu respectarea prevederilor legale in vigoare:

Subcontractari:

Activitatea A1- – Subactivitatea SA1.3: auditul proiectului va fi subcontractat
Activitatea A2:- Subactivitatea SA2.2: Organizarea celor 2 conferinte va fi subcontractata unei firme cu experienta in organizarea de evenimente;
Activitatea A4/Subactivitatea SA4.9: – tiparirea va fi subcontractata, unui agent economic in conditiile legii;
Activitatea A5:- Subactivitatea SA5.2 – Productia de materiale pentru publicitate si informare va fi subcontracta unui agent economic;
Activitatea A7: – Subactivitatea SA7.5 – organizarea festivitatii de premiere va fi subcontractata unei firme cu experienta in organizarea de evenimente